REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EFRYKAS

Niniejszy regulamin sklepu internetowego eFrykas, dostępnego pod adresem internetowym www.efrykas.pl, który administrowany jest przez Dawida Gosiewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EFRYKAS z siedzibą 18-400 Łomża, Koty 17, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7182149377, REGON 381010517, telefon kontaktowy: 51780944, określa reguły korzystania ze sklepu internetowego, w tym: zasady zawierania Umów Sprzedaży z klientem za pośrednictwem sklepu, prawa i obowiązki zarówno Klienta jak i Sprzedawcy, zasady reklamacji oraz zwrotu zakupionego towaru.

1. Definicje

W regulaminie zostały użyte definicje, które oznaczają:

1.1. Sklep- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.efrykas.pl

1.2. Klient- osoba fizyczna, prawna, bądź jednostka administracji publicznej dokonująca zakupu na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywająca prawa do jej własności.

1.3. Sprzedawca- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: Dawid Gosiewski NIP:7182149377, REGON 381010517, telefon kontaktowy: 517809447.

1.4. Towar- produkt prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie eFrykas.

1.5. Umowa sprzedaży- umowa sprzedaży produktu zawierana lub zawarta pomiędzy Sprzedawcą Dawidem Gosiewskim a Klientem, za pośrednictwem sklepu internetowego eFrykas, regulowana poprzez Kodeks Cywilny.

1.6. Formularz rejestracji- kwestionariusz pozwalający na założenie konta Klienta w Sklepie internetowym www.efrykas.pl.

1.7. Konto Klienta- konto w Sklepie internetowym, które obejmuje informacje na temat danych Klienta, produkty dodane przez Klienta do ulubionych, historię zamówień Klienta.

1.8. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta na zakup towaru w sklepie eFrykas, które opisuje ilość oraz rodzaj zakupionych przez Klienta produktów.

2. Informacje ogólne

2.1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu eFrykas dostępnego pod adresem www.efrykas.pl

2.2. Sprzedawca oznajmia, że szanuje i przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

2.3. Klient składający Zamówienie w sklepie eFrykas wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu sfinalizowania transakcji.

2.4. Przeglądanie produktów oraz ich zakup w sklepie internetowym eFrykas nie wymaga zakładania konta Klienta.

2.5. Utworzenie konta Klienta jest dobrowolne oraz jednorazowe. Dane, które zostaną podane podczas rejestracji nowego Klienta będą służyły sprawniejszej realizacji kolejnych Zamówień.

2.6. Warunkiem założenia konta Klienta w sklepie eFrykas jest podanie niezbędnych danych osobowych zgodnych z prawdą.

2.7. Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.

2.8. Klient posiadający Konto Klienta ma wgląd do swoich danych osobowych, ma możliwość do ich zmiany oraz całkowitego usunięcia, a także wgląd do historii swoich Zamówień.

2.9. Sprzedawca zobowiązuje się do posiadania produktów w swoim asortymencie, które są: nowe, zakupione w sposób legalny, bezpieczne i nieszkodliwe.

2.10. Ceny towarów podane są w polskich złotych i są to ceny brutto. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy.

2.11. Koszty dostawy są uwarunkowane następującymi czynnikami: wybranym przez Klienta sposobie dostawy i rodzaju przesyłki. Ceny dostawy są widoczne dla Klienta przed złożeniem Zamówienia.

3.Umowa sprzedaży

3.1. W celu zawarcia wiążącej Klienta i Sprzedawcę umowy sprzedaży, Klient za pośrednictwem Sklepu eFrykas:

a. dokonuje wyboru produktów (ilości i rodzaju) oraz dodaje je do koszyka,

b. wypełnia formularz zamówienia i podaje niezbędne do wysyłki dane osobowe,

c. wybiera dogodną dla siebie metodę płatności i sposób dostawy przesyłki.

3.2. Do momentu złożenia Zamówienia Klient ma prawo dokonywać zmian w swoim koszyku: dodawać produkty oraz zmieniać ilość produktów.

3.3. Sprzedawca przyjmuje Zamówienia za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej www.efrykas.pl, który jest dostępny dla Klientów 7 dni w tygodniu całodobowo, a także w godzinach pracy biura pod numerami telefonu 517809447; 514342009.

3.4. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca zobowiązuje się wysłać drogą elektroniczną na podany wcześniej przez Klienta adres e-mail potwierdzenie o przyjęciu Zamówienia. W chwili kliknięcia przez Klienta przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY’ tworzy się Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

3.5. Wiadomość od Sprzedawcy musi zawierać wszystkie dla Klienta niezbędne informacje o Zamówieniu, tj. rodzaj i ilość zakupionego towaru, wybraną przez Klienta metodę płatności oraz rodzaj dostawy i całkowitą kwotę do zapłaty.

4. Metody płatności

4.1. Sprzedawca umożliwia podane poniżej metody płatności:

a. przelew tradycyjny na rachunek bankowy,

b. płatność w systemie Przelewy24,

c. płatność gotówką za pobraniem.

4.2. Płatność za zakupiony Towar musi nastąpić w dniu złożenia Zamówienia, w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

4.3. W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego Sprzedawca zobowiązuje się wysłać zakupiony Towar niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie.

4.4. Sprzedawca dołącza paragon do Zamówienia, a na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT po uprzednim podaniu przez Klienta właściwych danych.

5. Realizacja zamówienia oraz dostawa

5.1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony Towar zgodny z opisem zawartym w Sklepie eFrykas.

5.2. Dostawa towaru odbywa się poprzez wysłanie Towaru za pośrednictwem wybranego przewoźnika na podany przez Klienta w formularzu adres.

5.3. Zamówienia realizujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

5.4. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 traktowane są jako Zamówienia złożone następnego dnia roboczego.

5.5. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy (weekendy lub dni świąteczne) będą traktowane jako Zamówienia złożone w pierwszym dniu roboczym, który nastąpił po dniu złożenia Zamówienia. 

5.6. Czas realizacji Zamówień złożonych w miesiącach wrzesień-czerwiec (rok szkolny) wynosi przeciętnie 2 dni robocze, jednak może zostać wydłużony z powodów leżących po stronie przewoźnika. 

5.7. Czas realizacji Zamówień złożonych w miesiące wakacyjne (lipiec-sierpień) wynosi do 3 dni roboczych, jednak może zostać wydłużony w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności.

5.8. Klient ma prawo do osobistego odebrania zamówienia po uprzednim telefonicznym zawiadomieniu Sprzedawcy.

5.9. W przypadku odbioru osobistego, Towar będzie gotowy do odbioru w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny.

5.10. Klient ma obowiązek w obecności kuriera sprawdzić stan przesyłki. Jeśli Klient zauważy widoczne uszkodzenia przesyłki powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody.

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Praw Konsumentów Klient w ciągu 14 dni od momentu otrzymania Towaru może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

6.2. W celu realizacji odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby Sklepu lub adres poczty Sklepu eFrykas: biuro@efrykas.pl.

6.3. Klient, który dostarczył Sprzedawcy pocztą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zostanie powiadomiony w ten sam sposób o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli.

6.4. Sprzedawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ma obowiązek zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za Towar.

6.5. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub otrzymania od Klienta potwierdzenia odesłania kompletnego Towaru.

6.6. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), Sprzedawca ma prawo odmówić odstąpienia od umowy sprzedaży z Klientem, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, lub w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić.

6.7. Zwracany przez Klienta Towar powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uszkodził się podczas transportu. Obowiązkiem Klienta jest zwrócić Sprzedawcy Towar w nienaruszonym stanie.  Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z używania go w zakresie wykraczającym poza konieczność sprawdzenia jego cech i funkcjonowania.

6.8 W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Klienta, który nie korzysta z odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Klienta kosztami wysyłki i zwrotu do Sprzedawcy. 

6.9. W sytuacji dwukrotnej nieudanej próby doręczenia przesyłki do Klienta przez przewoźnika, przesyłka wraca do Sprzedawcy. W zaistniałej sytuacji Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami wysyłki Towaru. 

6.10. Klient ponosi koszty związane z opakowaniem i odesłaniem Towaru Sprzedawcy.

7. Reklamacje

7.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

7.2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

7.3. Reklamację produktu można zgłosić pisemnie na podany w Regulaminie adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres: biuro@efrykas.pl.

7.4. Składając reklamację Klient zobowiązany jest do okazania dowodu zakupu Towaru.

7.5. W reklamacji Klient powinien zawrzeć informacje takie jak: zwięzły opis wady produktu, okoliczności i datę wystąpienia wady, określenie żądania Klienta (obniżenie ceny produktu, odstąpienie od Umowy sprzedaży), dane Klienta składającego reklamację.

7.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.7 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania lub dostarczenia Towaru na adres: Koty 17, 18-400 Łomża.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

8.3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.4. Treści na stronie Sklepu eFrykas w szczególności grafika, zdjęcia, kolorystyka, tekst na stronie stanowią własność Sprzedawcy. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody Sprzedającego, a wykorzystanie ich bez uzyskanie zgody grozi odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

8.5. Regulamin obowiązuje od dnia 30.08.2018r. regulamin został edytowany w dniu 01.02.2023r.